Ku všetkým pozemkom už vedú cesty

v Spravodaj 12

Sieť komunikácií v Krásnych Sadoch tvoria tri typy ciest – hlavná prístupová komunikácia, prístupové a účelové cesty. Cesty, ktoré realizujeme, majú ľudový názov mlátové, ich odborný názov je o čosi dlhší a komplikovanejší – mechanické spevnené kamenivo s definovateľnou krivkou zrnitosti. Cieľom bolo vytvoriť v Krásnych Sadoch pevné komunikácie, bez použitia asfaltu či betónu.

Hlavná prístupová komunikácia v Sadoch vedie od hlavného vstupu do lokality a končí napojením na asfaltovú cestu vedúcu z Novej Lesnej do Horného Smokovca (vedie po nej značený turistický chodník). Prístupové komunikácie vedú do jednotlivých zón lokality a niekoľko kratších úsekov účelových ciest spája niektoré pozemky s prístupovými, resp. s hlavnou prístupovou cestou. Pri vstupe do lokality je malá časť asfaltového povrchu, čo bolo podmienkou Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Vzhľad týchto mlátových ciest je „blízky prírode“, majú výbornú priepustnosť vody a vzduchu, v porovnaní s napríklad asfaltovými cestami je ale o čosi náročnejšia ich údržba. „Všetky druhy ciest v Krásnych Sadoch sú postavené rovnakým spôsobom, rozdiel je len v ich šírke. Šírka hlavnej prístupovej komunikácie je taká, aby vedľa seba prešli súbežne bez problémov 2 autá, prístupové a účelové komunikácie sú užšie, majú šírku 4,5 – 5 metrov,“ vysvetľuje stavbyvedúci Jozef Slovík. Pri výstavbe tohto typu ciest sa najskôr odbagruje zemina pod telesom budúcej cesty, zhutní a vyrovná sa podložie, umiestni sa na to geotextília, potom tzv. geomreža, na ktorú sa vysype štrk, ktorý sa následne valcuje. „Táto tzv. geodoska je zrealizovaná už na všetkých miestach, tak aby sa každý vlastník dostal k svojmu pozemku. Dorábame ešte nejaké detaily – odvodnenia a vsakovacie objekty pri komunikáciách,“ upresnil Jozef Slovík. Ako dodal, vrchná úprava ciest sa bude robiť až potom, keď bude gro práce hotovej, teda budú ukončené všetky terénne depresie a väčšina domov, keďže ťažké mechanizmy by komunikáciu mohli poškodiť. (ks)