O materskej škole v Krásnych Sadoch

Sady sú miesta, kde rastú stromy od najmenšieho semienka po silné a pevné stromy. Semienko sa zakoreňuje, vyvíja sa na strom s pevným kmeňom a krásnou korunou. Smeruje k Slnku stále vyššie, stojí stále pevnejšie a po potrebnom čase prináša plody. Stromy žijú vo vzájomnej symbióze, jeden vedľa druhého, fungujú a dýchajú ako jeden živý organizmus. Tak ako stromy, tak aj naše deti môžu v  milujúcom prostredí vyrásť na láskavých „dospelých“ s pevným charakterom. Môžu, v symbióze s okolitým svetom, viesť užitočný a krásny život.

Kde materskú školu nájdete:

Materská škola sa nachádza v novovznikajúcej obytnej zóne Krásne Sady Mlynica v peknom prostredí na okraji lesa. Je súčasťou vzdelávacieho areálu Krásnych Sadov, ktoré okrem materskej školy tvorí aj Zariadenie lesnej pedagogiky.

Vzdelávanie v Materskej škole Krásne Sady Mlynica vedieme v súlade so školským vzdelávacím programom Sadík.

Spolupráca v tíme

je jeden z kľúčových prvkov, ktorý buduje v deťoch spolupatričnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, sebaovládanie  i  vytrvalosť. Podporujeme hry a činnosti, ktoré rozvíjajú u detí tímového ducha.

Aktivita a pohyb

Veľa sa pohybujeme vonku, v lese a za každého počasia. Hračiek máme pomenej, čo je dôvodom, aby sme poskytli väčší priestor detskej fantázii a tvorivosti.

Prostredie Domova

Vytvárame deťom miesto, kde sa budú cítiť ako doma. Pochopené, milované, slobodné, s určením láskavých hraníc. Deti zapájame do bežných činností života – pomáhajú v kuchyni, starajú sa o svoje záhradky, vyrábajú si vlastné hračky a pracovné pomôcky.

Inšpirácia v prírode

Materská škola susedí so Zariadením lesnej pedagogiky (ZLP). Svojou činnosťou v hlavných vzdelávacích pilieroch: slovo, pohyb a hra, tanec, hudba a spev, remeslo/zručnosť, prírodné vedy, výtvarníctvo, človek a svet, dáva deťom priestor, aby mohli rozvíjať svoje talenty a zručnosti.

Návrat ku Koreňom

Prostredníctvom uchovávania tradícií a zvykov našich predkov sa navraciame k našej ľudovej kultúre.

Čo materská škola v Krásnych Sadoch ponúka

– materskú školu v príjemnom lesnom prostredí
– veľa pohybových aktivít v prírode
– vzdelávanie prepojené s aktivitami Zariadenia lesnej pedagogiky
– vekovo-zmiešaný kolektív detí

Harmonogram činností v MŠ:

7:30 – 8:30 h – schádzanie detí, privítanie, voľná hra
8:30 – 9:00 h – pohybové a relaxačné cvičenia, ranný kruh
9:00 – 9:30 h – osobná hygiena, desiata
9:30 – 12:30 h – edukačné aktivity, tvorenie s deťmi – kreatívne činnosti, pobyt vonku
12:30 – 13:15 h – osobná hygiena, obed
13:15 – 14:00 h – odpočinok – čítanie rozprávok
14:00 – 15:00 h – pobyt vonku, hry a hrové činnosti, krúžková činnosť
15:00 – 15:20 h – osobná hygiena, olovrant
15:20 – 16:30 h – individuálne alebo skupinové činnosti do postupného odchodu detí domov
16:30 h – koniec prevádzky

Otvorené: 7.30 – 16.30 h.