Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia do MŠ:

vek dieťaťa:

  • od 3 do 6 rokov,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
    školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

potrebné doklady:

  • písomná žiadosť zákonného zástupcu,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa
    so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • kópia rodného listu a preukazu poistenca

 

Termín zápisu detí a podávanie žiadostí:

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa bude konať od 30. apríla do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Zákonný zástupca dieťaťa toto potvrdenie prinesie, keď pominie mimoriadna situácia. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka v mesiaci jún.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a dotazník pre rodičov si rodič nájde v sekcii Dokumenty. Rodičia môžu svoje dieťa teda prihlásiť elektronickou formou na e-mailovú adresu: materskaskola@krasnesady.sk alebo v listinnej podobe poslať vyplnenú žiadosť a dotazník pre rodičov poštou na adresu: Súkromná materská škola Krásne Sady, Mlynica 1084, 059 91 Mlynica. Rodičia, ktorí nemajú internet, si môžu tieto dokumenty vyzdvihnúť v materskej škole v dňoch 27.4. – 28.4.2020 v čase od 9.00 – 13.00 h. Osobné podávanie žiadostí v materskej škole bude v dňoch 18.05 -19.05.2020 v čase od 9.00 -13.00 h. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Adaptačný pobyt v materskej škôlke

Adaptačný pobyt v našej súkromnej materskej škole môže mať rôznu dĺžku, prispôsobuje sa a rešpektuje individuálne osobitostí jednotlivých detí a rodičov, môže trvať niekoľko dní, týždňov, najdlhšie však 3 mesiace). Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.